Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzia ułatwień dostępu:
– mapa strony
– podświetlane linki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia: 17-02-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kościelcu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Wawrzyniak kontakt przez sekretariat szkoły: zspkoscielec@redziny.pl    telefon: (+48) 34-3200-212 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia. 2 wejścia od strony ulicy Wolności: jedno z tych wejść jest tylko dla pracowników szkoły, gości oraz innych korzystających z usług szkoły; drugie jest dla uczniów. W pierwszym przypadku przy schodach jest brak podjazdów dla niepełnosprawnych, w drugim taki podjazd istnieje.

Kolejne  wejście znajdują się od strony ulicy Miodowej dla pracowników szkoły, gości oraz innych korzystających z usług szkoły.

Wejście jest na tym samym poziomie co chodniki prowadzące do placówki. Wejściem tym można łatwo dostać się do części administracyjnej budynku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Wolności. Jedno z tych wejść jest tylko dla pracowników przedszkola, gości oraz innych korzystających z usług szkoły; drugie jest dla przedszkolaków. W obu przypadkach do wejść prowadzą schody.

2. Szkoła nie dysponuje miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

4.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…