Program

REALIZACJA PROGRAMU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOŚCIELCU

Pani Dyrektor wyznaczyła szkolnego e-koordynatora, (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołała nauczycielski zespół samokształceniowy. Realizacja zadań ujętych we wniosku będzie miała miejsce w roku szkolnym 2021/2022

E-koordynator programu: Dorota Wawrzyniak

Zespół samokształceniowy w zakresie stosowania TIK w szkole w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”:
Powołany został zespół samokształceniowy w zakresie obsługi tablic interaktywnych i wspierania nauczycieli w wykorzystaniu tej technologii na zajęciach.

W skład zespołu weszli: Paulina Pijanka, Anna Gajewska, Małgorzata Słabosz

Zadania zespołu:

 1. Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK
 2. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu.

Cel ogólny:  zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w ramach zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej.

Cele szczegółowe:

 1. przygotowanie uczniów i nauczycieli do bezpiecznego i legalnego korzystania z zasobów Internetu; kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych, pozwalających na skuteczniejsze nauczanie i uczenie się;
 2. kształtowanie efektywnego posługiwania się technologią informatyczną;
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy;
  stosowanie przez nauczycieli w pracy z uczniami metod i narzędzi z wykorzystaniem TIK.

Kryteria sukcesu:

 • uczniowie i nauczyciele sprawnie i efektywnie posługują się TIK;
 • uczniowie i nauczyciele bezpiecznie korzystają z zasobów Internetu;
 • nauczyciele są chętni do pracy i otwarci na nowe technologie.
L.P.ZADANIETERMIN REALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.Powołanie zespołu TIK.Październik 2021dyrektor szkoły, koordynator
2.Ustalenie zasad korzystania z TIK w szkole, opracowanie planu pracy zespołu.Październik 2021zespół TIK
3.Utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki „Aktywna tablica”Grudzień 2021koordynator
4.Zamieszczanie materiałów dotyczących realizacji programu „Aktywna tablica” na stronie internetowej szkoły.Na bieżącozespół TIK
5.Określenie zasobów jakimi dysponuje szkoła, zdefiniowanie problemów z jakimi musimy się zmierzyć.Na bieżącozespół TIK
6.Przygotowanie materiałów dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa w sieci i praw autorskich:Na bieżącozespół TIK
7.Szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji oraz obsługi tablic interaktywnych.Czerwiec 2021Dyrektor, zespół TIK
8.Wykorzystanie TIK na zajęciach z różnych przedmiotówPrzez cały rok szkolnynauczyciele przedmiotów
9.Organizacja zajęć otwartych z zastosowaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów.Po ustaleniu z Dyrektorem szkołynauczyciele przedmiotów zespołu TIK
10.Podsumowanie realizacji zadań programu Aktywna edukacja.Czerwiec 2022zespół TIK
Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…