Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie

Link do informacji znajdujących się w rejestrze Nazwa Zbioru Danych Osobowych
ZDO1 Księga Uczniów – Zbiór danych o uczniach
ZDO2 Dziennik lekcyjny – Dokumentacja przebiegu nauczania w danym roku szkolnym
ZDO3  Arkusz Ocen – dokumentacja wyników nauczania ucznia w poszczególnych latach
ZDO4  Ewidencja świadectw szkolnych
ZDO5  Ewidencja legitymacji szkolnych
ZDO6  Dokumentacja dotycząca przystępujących do egzaminu lub sprawdzianu po kl.VI.
ZDO7  Księga arkuszy ocen – zbiór arkuszy ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę
ZDO8  Ewidencje decyzji administracyjnych dyrektora.
ZDO9  Protokoły Rady Pedagogicznej. Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej
ZDO10  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ZDO11  Stypendia
ZDO12  Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania fizycznego – decyzje dyrektora szkoły
ZDO13  Wyprawka szkolna
ZDO14  Biblioteka
ZDO15  Dziennik Pedagoga – Dziennik zawiera informacje o dzieciach zakwalifikowanych do różnych form pomocy
ZDO16  Dokumentacja Pedagoga – Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga
ZDO17  Karty zdrowia ucznia
ZDO18  Lista uczestników wycieczek
ZDO19  Ubezpieczenie uczniów
ZDO20  Dokumentacja wypadków uczniów – Informacje o wypadkach uczniów
ZDO21  Opinie i Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ZDO22  Wnioski rodziców o naukę religii i etyki
ZDO23  Dziennik zajęć pozalekcyjnych
ZDO24  Zgody na przetwarzanie danych
ZDO25  Akta osobowe – Zbiór zatrudnionych pracowników
ZDO26  Rejestr zaświadczeń wydanych pracownikom,
ZDO27  Listy obecności pracowników niebędących nauczycielami
ZDO28  System Informacji Oświatowej. Zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach szkoły
ZDO29  Komisja Socjalna – Świadczenia dla pracowników
ZDO30  Dokumentacja wypadków pracowników – Informacje o wypadkach pracowników
ZDO31  Umowy zlecenia
ZDO32  Klienci
ZDO33  Faktury
ZDO34  Książka korespondencyjna
ZDO35  Awans Zawodowy
ZDO36  Konkursy i zawody sportowe
Lubię To !
Zespół na wesele